Ansvarsfullt handlat kaffe

Vi har ett av världens mest omfattande program för kaffebönder och når idag över 590.000 småbönder genom 61 egna projekt.

Kaffe

Kaffe är världens största handelsvara efter olja och 12,5 miljoner människor arbetar med kaffe. Kaffe odlas av över 12,5 miljoner kaffebönder i mer än 70 länder. Över 80% av kaffet produceras av småskaliga bönder och vi behöver därför ett mer inkluderande tillvägagångssätt som involverar alla och skapar kontinuerliga förbättringar. Många hållbarhetsutmaningar kräver systemförändringar och samarbete om vi ska kunna skapa en bättre framtid för kaffebönder. Vi investerar i kartläggning av hela vår leveranskedja, samarbetar med bönderna och ingår partnerskap för kontinuerlig förbättring.

I slutet av 2023 handlades 97 % av vårt råkaffe på ett ansvarsfullt sätt i Europa och 84 % globalt, och vi arbetar för att nå 100 % 2025. Vi arbetar för ständiga förbättringar i vår leveranskedja genom kartläggning, förebyggande, övervakning och kommunikation . Vårt arbetssätt uppfyller kraven i offentlighetslagen.

Principer för ansvarsfullt handlat kaffe

Ansvarsfullt kaffe i varje kopp

För att hantera identifierade risker etablerar vi fleråriga program där vi samarbetar med bönder, kooperativ, exportörer, icke-statliga organisationer, kafferosterier, lokalsamhällen och myndigheter för att förbättra standarderna inom de relevanta riskområdena som identifierats genom inspektioner.

Slutligen når vi framsteg genom att mäta nyckelindikatorer för resultaten av våra förbättringsprojekt, vi delar med oss och lär oss av insikterna. Vi erkänner att många problem är komplexa och kommer att ta flera år att lösa, men det är vårt ansvar att engagera våra intressenter i en öppen dialog och underlätta samarbete för att hantera kritiska sociala och miljömässiga problem som är kopplade till kaffeproduktion.

Hållbart jordbruk

Regenerativt jordbruk och ansvarsfull markanvändning är avgörande för att hantera klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Klimat och natur: Vårt tillvägagångssätt bygger på åtgärder för att minska och anpassa sig till klimatförändringar. Biodiversitet, naturliga skogar och ekosystem skyddas mot omvandling eller försämring.

Jord: Jordmånens kvalitet och bevarande upprätthålls och förbättras genom kontinuerliga markprover och utbildning av bönderna.

Vatten: Vi stödjer bönderna med kostnadseffektiv avfallshanteringsteknik och hjälper dem att förstå hur de kan hantera och spara vatten.

Jämställdhet

Internationella standarder för mänskliga rättigheter upprätthålls för barn, bönder och anställda.

Jämställdhet mellan könen och ungdomar: Våra partners implementerar lokalt relevanta och kulturellt lämpliga strategier för att öka möjligheterna för kvinnor och unga människor.

Barnarbete: Vi arbetar för att komma till roten av orsakerna till barnarbete och bygga hållbara lösningar för att hantera detta

Arbetsförhållanden: Vi inkluderar utbildning om säkra arbetsförhållanden och tillgång till skyddsutrustning för användning av agrokemikalier.

Höjd levnadsstandard för bönder

Vi hjälper bönderna att göra sin produktion mer effektiv och ekonomiskt hållbar.

Hållbar affärspraxis: Med fokus på deltagande från bönderna stödjer vi dem i att anta goda jordbrukspraxis och erbjuder utbildning inom företagsdrift och ekonomi.

Ökad produktivitet: Utbildning i användningen av goda jordbrukspraxis bidrar till ökad skörd, vilket i sin tur leder till ökade inkomster och förbättrade levnadsförhållanden.

Inkomstdiversifiering: Genom att stödja bönderna i att diversifiera sin produktportfölj bidrar vi till att förbättra produktiviteten inom befintlig mark och öka deras inkomstmöjligheter.

 

100% ansvarlig handlet-01.pngVi arbetar för att uppnå 100% ansvarsfull handel av kaffe, te och palmolja senast år 2025.

Te

Vi tror att vi bäst kan bidra till den systemförändring som krävs inom te-sektorn genom att samarbeta med te-odlare, leverantörer, icke-statliga organisationer, lokala och nationella myndigheter samt hela branschen.

Vi är medlemmar i Ethical Tea Partnership och investerar i samarbetsprogram i våra viktigaste upphämtningsregioner för att ta itu med de underliggande problemen och några av de mest komplexa utmaningarna som te-arbetare och småbönder står inför, som klimatförändringar, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, förvärrade av hinder som fattigdom och könsklyftor.

För närvarande är allt vårt te i Europa och Nya Zeeland 100% certifierat genom Rainforest Alliance, och vi samarbetar med dem i Turkiet för att utbilda över 15.000 småbönder inom te-produktion för att uppnå certifiering senast 2025

Palmolja

Under 2022 uppnådde vi 100% RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) certifierad palmolja, långt före vårt mål för 2025.

Utöver att säkerställa att all vår palmolja är RSPO-certifierad fortsätter vi att samarbeta med våra leverantörer genom våra principer för palmoljeproduktion och investerar för att hantera miljöutmaningar och förbättra levnadsvillkoren för de samhällen som bedriver palmodling i våra huvudsakliga produktionsområden, Malaysia och Indonesien.

Djurskydd

På JDE är vi engagerade i att förbättra djurskyddet i våra globala leveranskedjor och vi strävar efter att ansvarsfullt handla med alla animaliska produkter vi använder. Vår djurskyddspolicy kräver att våra direkta leverantörer av animaliska ingredienser åtar sig att kontinuerligt förbättra för att främja högre standarder för kvalitet, säkerhet och djurskydd.

Vi har också åtagit oss att använda 100% ägg från burfria system senast 2027.